X

9 “คำสอน” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงคนไทย

Inspiration 
Oct 16,2017
x Preaw

“คำสอน”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทมากมายในทุกครั้งทุกโอกาสที่เสด็จ ซึ่ง “คำสอน” เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงแก้ปัญหาในการทำงานได้

คำสอน


.

 คำสอนของพ่อ : ความอดทน


“…ความรู้จักอดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตัวยอมใจ ให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ ตามอคติและตามอารมณ์ที่ชอบใจ หรือไม่ชอบใจนั้น ทำให้เกิดมีความยั้งคิด และธรรมดาคนเรา เมื่อยั้งคิดได้แล้วย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำ คำที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกรบหนึ่ง การพิจารณาเรื่องใดๆ ใหม่ ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดความกระจ่างสว่างไสวขึ้น…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2516

.

คำสอนของพ่อ : การคิดก่อนพูด


“…ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยังยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง …”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

.

คำสอนของพ่อ : ความเจริญในการทำงาน


“… ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสําคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้
ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับใช้กระทําการทํางาน สิ่งหลัง เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม…”

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2519

.

.

คำสอนของพ่อ : การรู้จักใช้เงิน


“…ถ้าเราสะสมเงินให้มาก เราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้อง
ทุน ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวัง เรากินเข้าไปเป็นทุน ทุนมันก็น้อยลงๆ จนหมด…”

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2518

.

คำสอนของพ่อ : การดำเนินชีวิต


“…การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2504

.

คำสอนของพ่อ : ความพอเพียง


“…ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้า ใส่เอง อย่างนั้นมันมากเกินไป แต่ในหมู่บ้านหรือในอําเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้แต่ในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง มากนัก …มีเงินเดือนเท่าไหร่จะต้องใช้ภายในเงินเดือน…กู้เงินนั้น เงินจะต้องให้เกิดประโยชน์มิใช่กู้สําหรับ ไปเล่น ไปทําอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์…”

พระราชดํารัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540

.

.

คำสอนพ่อ : ความรับผิดชอบ


“…การจะทำงานให้มีประสิทธิพลและให้ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงคืที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ‘ความรับผิดชอบ’ ให้ถูกต้อง…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

.

คำสอนของพ่อ : การทำงานไม่ตรงกับที่เรียนมา


“…เป็นไปได้ยากยิ่ง ที่ทุกคนจะมีโอกาสได้ทำงานตรงกับวิชาที่เรียนมาหรือพอดีกับคุณวุฒิที่มีอยู่ บางคนอาจต้องทำงานต่ำกว่าระดับวิทยฐานะ บางคนอาจต้องทำงานคนละแนวทางกับที่ศึกษา จะเป็นอย่างใดก็ตาม ก็ควรยินดีและเต็มใจทำ เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานทางการศึกษาเพีงพออยู่แล้ว ที่จะคิดหาแนวปฏิบัติงานทั้งนั้นให้ดีได้…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

.

คำสอนของพ่อ : ความสามัคคี


“…สามัคคีนี้ก็คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้ เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และทํางานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และไม่ทําลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทํางานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม…”

พระราชดํารัสที่พระราชทานในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2519

.


แหล่งข้อมูล :

manager | majorcineplex

Photo credit :

pinterest | ourking | nationmultimedia | thaihealth | thai-hotnews | btsstation

เรียบเรียงโดย :

BEAUTY HUNTER

Advertisement
Preaw
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement